List of active policies

Name Type User consent
Ogólna klauzula informacyja Privacy policy All users

Summary


Full policy

1.       Administratorem danych umieszczonych na niniejszej platformie jest podmiot udostępniający możliwość korzystania z niej.

2.       Dane osobowe umieszczone na niniejszej platformie będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych  Szkoły w zakresie prowadzenia działalności oświatowo-dydaktyczno-wychowawczej.

3.       Dane osobowe umieszczone na platformie będą przetwarzane przez okres korzystania z nauczania zdalnego a po tym okresie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

4.       Dane osobowe będą udostępniane podmiotom, które są do tego upoważnione na mocy obowiązującego prawa oraz podmiotom, z którymi zawarto stosowne umowy powierzenia, w celu umożliwienia funkcjonowania niniejszej platformy.

5.       Dane osobowe umieszczone na platformie nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz organizacji międzynarodowych.

6.       W przypadku gdy przekazane dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub w celach określonych w pkt. 2 przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji, w tym na temat praw Państwu przysługujących w związku z przetwarzaniem danych osobowych uzyskacie pod adresem:  iod@jednostki.cuw.katowice.pl